Vad är Stoneslab?

SEM_Kjell

Kjel undersöker slitage på stenredskap i svepelektronmikroskop 2007.

Stoneslab är en enskild firma som utför arkeologiska konsultarbeten, utredningar och undersökningar. Verksamheten grundades 2007 och har sedan grundandet arbetat med uppdrag för skilda aktörer inom främst uppdragsarkeologin. Vi vänder oss till uppdragsarkeologins aktörer, länsstyrelser och forskningsinstitutioner. Vi har mångårig erfarenhet av arkeologisk forskning, projektplanering, publicering samt vetenskaplig granskning, undervisning och handledning.

Stoneslab vill bistå de grävande konsultföretagen med planering för och genomförande av större projekt. I sådana situationer finns ofta behov av projektgrupper med specialistkompetenser samlade till dynamiska helheter. Det är inte rimligt att alla grävande företag skall ensamma upprätthålla alla sådana kompetenser. Vi vill verka som fri aktör med hög professionalism som erbjuder specialistkompetens.

Stoneslab är främst inriktad på teknologiska och funktionella analyser av samt dokumentation av förhistoriska stenredskap. Vi utvecklar hela tiden analysmetoder för nya typer av råmaterial. Vi deltar därför i de internationella grupper av forskare som debatterar och utvecklar fältet.

Vi kan också erbjuda hjälp med publicering av resultat såväl från fältarbeten som från forskning i form av böcker, artiklar, digitala presentationer och utställningar. Vi kan också hjälpa med arrangemang som konferenser, workshops och symposier allt från urval av deltagare till produktion av artikelsamlingar.

Vi har stor erfarenhet av experimentellt arkeologiskt arbete både som del av forskning och vid undervisning av barn, ungdomar eller vuxna. Vårt laboratorium rymmer en stor referenssamling av stenredskap och teknologiska sekvenser. Några av världens bästa stensmeder har medverkat vid dess framställning.

Vi ingår i ett stort nätverk av stenåldersforskare världen över och håller oss informerade med den senaste utvecklingen inom våra kompetensområden genom konferensdeltagande och personliga kontakter.


Vilka är Stoneslab?

helena_CV

Lycklig över fyndet. Vid inventeringar av området Sujala vid sjön Vetsijärvi i norra Finland stötte jag på en spånproduktionsplats med råmaterial och stenslagningstekniker av tidigmesolitisk typ som först hittats i Butovo i nordvästra Ryssland. Här visas upp ett av de första fynden, en enpolig plattformskärna med facetterad plattform.

Helena Knutsson är dr i arkeologi, projektledare, redaktör, handledare, lektor, fältarkeolog.

Jag doktorerade i arkeologi vid Uppsala universitet 1995. Förhistoriska och nutida jägare-samlare har intresserat mig mest. Stenåldern och övergången från mobila till bofasta levnadsformer var föremål för djupare studie i min avhandling. Senare har jag fördjupat mina kunskaper genom ett ettårigt postdoktoralt projekt i Australien.

Jag har sedan 1980-talet arbetat med och försökt utveckla olika metoder att förstå stenartefakter och deras kontexter. Bruksskadeanalys, produktionsteknikstudier baserade i experimentellt arbete har varit utgångspunkter.

Jag har under några år verkat som projektledare för forskningsprojektet Kust till kust – stenåldersamhällen i förändring som samlade ett trettiotal forskare från Sverige och en internationell diskussionsgrupp och resulterade i utgivning av en bokserie med samma namn hittills 18 volymer. Jag har också arbetat med populärvetenskap och pedagogik, framförallt genom Lännaprojektet som under 1980-talet fungerade som levande-stenåldersskola för vuxna och barn. Som lärare har jag mest arbetat på Uppsala universitet, men även haft föreläsningar på olika universitet i Norden och Australien, handlett och bedömt allt från uppsatser till avhandlingar. Mycket av min tid har gått till internationellt samarbete.

Bokproduktion i alla led, konferensorganisation,-genomförande och -efterarbete (ofta som artikelsammanställningar och publikationer), utställningsverksamhet, arbete med arkeologiska samlingar (konservering och administration) och arkeologiska utgrävningar (slaviska borgar, medeltidsstäder, järnålders hus och gravar, stenåldersboplatser, broar mm) har ingått i mina arbetsuppgifter.

Mer information:
Vetenskapligt arbete och projekt
Publikationslista


kjellCV

Kjel i Changalane, Mozambique. I samband med arkeologiska undersökningar i ett överhäng med material från paleolitisk till historisk tid, påträffades vid inventeringar runt utgrävningsplatsen ett större antal uppehållsplatser från olika perioder av Paleolitikum. Här håller K en levallois kärna från mellersta Paleolitikum

Kjel Knutsson är arkeolog och professor i arkeologi vid Uppsala universitet och har forskat kring och publicerat texter i nationella och internationella fora kring olika aspekter av främst stenåldern.

Tillsammans med Noel Broadbent, tidigare professor i arkeologi vid Umeå universitet, introducerade han slitspårsanalysen i Skandinavien 1975. K anpassade och utvecklade sedan under 1980-talet till kvarts den moderna analysmetod av slitage som utarbetades för flinta i England av Lawrence Keely. Den senare metoden introducerades för övrigt i Sverige av Helena Knutsson i början av 1980-talet (se H Knutssons CV). Under årens lopp har K arbetat med metodutveckling av slitspårsanalysen i samarbete med bland annat naturgeografer och matematiker. K har publicerat ett större antal artiklar i ämnet och deltagit i och arrangerat ett antal nationella som internationella konferenser i ämnet. K har därvid utvecklat ett stort internationellt nätverk av forskare inom detta forskningsfält. Inte minst boken för docenturen; Scanning Electron Microscopy of Experimental Quartz Tools, har använts av slitspårsforskare världen över.

Förutom slitspårsanalysen har K under sin tid som arkeolog även arbetat med att fördjupa förståelsen av stenålderns redskapstillverkning, inte minst genom doktorsavhandlingen från 1988. K kom därvid tidigt i kontakt med Chaine operatoir tänkandet genom kontakter med främst franska experimentalister som Jacques Pelegrin under 1980-talet. K samarbetade tidigt med stensmeder och arrangerade redan i slutet av 1970-talet ett antal årliga workshops vid Uppsala universitet med den tyske flintsmeden Harm Paulsen. Detta utgjorde starten till ett brett upplagt forskningsprogram där studerande från Uppsala universitet utvecklade en syn på ett av stenålderns främsta källmaterial, som inriktades mot dess kvalitéer som samhällsdokument. Detta resulterade i ett antal uppsatser och ett forskningsprojekt; stenteknik och redskapsfunktion i Mellansveriges stenålder, där bland annat den amerikanske flintsmeden Errett Callahan medverkade som expert. Boken; An evaluation of the Lithic Technology in Middle Sweden during the Mesolihic and Neolithic, skriven av Callahan under projekttiden, kom att få stor betydelse för arkeologer verksamma inom detta forskningsfält. K har sedan mitten av sjuttiotalet publicerat ett 30-tal artiklar i detta ämne i internationella och nationella skriftserier och konferensvolymer. K har arrangerat ett antal konferenser kring ämnet med forskare från hela världen.

För närvarande arbetar K med en undersökning där historiens och minnets betydelse i kulturell reproduktion granskas.

Mer information:
Vetenskapligt arbete och projekt
Publikationslista