Publikationer av Helena Knutsson

1. Skrafferingsproblem (delförfattare). Meta 2. 1979.

2. Skivyxor. Experimentell analys av en redskapstyp från den den senatlantiska boplatsen vid Soldattorpet. C-uppsats.1982.

3. Skivyxornas funktion (delförfattare). Fjölnir 1. 1982:1

4. Artiklarna Ölhanar, Radband,pilgrimsmärken och annat kyrkligt, Ringar, bärnsten och glaspärlor och medförf. till Fanns det något kvar av Helgeandshuset? Helgeandsholmen 1000 år i Stockholms ström. Redaktör Göran Dahlbäck. 1982. Stockholm

5. Skivyxor eller tvärpilar. Mikroskadeanalys per korrespondens (delförfattare). Fjölnir 2. 1983:2.

6. Skinnberedning (delförfattare). Fjölnir 2. 1983:2

7. Nytt projekt (delförfattare). Fjölnir 3. 1984:1

8. Lännaprojektet (redaktör, delförfattare). Fjölnir 3. 1984:1

9. Mikroskador på porfyr och hälleflinta. Fjölnir 4. 1985:2

10. Microwear traces on porphyry and hälleflint. Preliminary Results of experiments. Early Man News. Tûbingen 1985.

11. Functional analysis of flint tools from Karlsfält, Southern Scania. Acta Archaeologica 53. Köpenhamn 1983.

12. Rapport över verksamheten vid projektet Stenteknik och redskapsfunktion i Mellansveriges stenålder tillsammans med J. Taffinder. Stencil. Uppsala 1985.

13. Gravar och gravplatser i Sydskandinavien under mesolitikum. Fjölnir 4. 1985:3.

14. Some problems concerning interpretation of microwear analysis. Exemples from the graves of Skateholm, Scania, Southern Sweden. Manuskript accepterat för monografien Dead to tell tales. Red. Lars Larsson. Lund 1987. Under production enl. redaktören 2006.

15. Functional analysis of flaked flint assemblage from Bjurselet, Västerbotten, Northern Sweden. Appendix till avhandlingen Making and using stone tools av Kjel Knutsson. Aun 10. Uppsala 1988.

16. Microwear analysis of the flaked flint assemblage from the Late Middle Neolithic site Bjurselet, Västerbotten, northern Sweden. Tillsammans med K.Knutsson ochB. Dahlqvist. In: Patterns of tool use. Proceeding from the conference “Industries Lithiques: Traceologie et Technologie. Sophia Antipolis- Valbonne. Ed. S. Beyries. BAR, International series. Oxford 1988.

17. Rapport från utgrävningen av äldre järnålders pålspärr i Rickeby, Gottröra sn i Uppland. Manuskript. 1990.

18. Slutvandrat? Aspekter på övergången från rörlig till bofast tillvaro. Aun 20. Doktorsavhandling i arkeologi. Uppsala 1995.

19. Det postmoderna samhället och jägare-samlare? Manuskript tillsammans med Kjel Knutsson.

20. Two technologies – two mentalities. In Ethnoanalogy in archaeology. Papers from the first ethnoanalogy conference in Tübingen. Eds. Linda Owen & Martin Porr. 1999. Tübingen

21. Naturlig amning, finns den? Nafia Nytt no 1. 2000.

22. Rituella och funktionella flintor. I: Hantverkets roll i samhället – produktion och reproduktio.n Red. Christina Risberg och Eva Hjärthner Holdar. 2000. S. 17-33.Uppsala

23. A stone age example of the place of ethnography in archaeological work manuskript för symposiet Revisioning the past – archaeological session, Womens World Conference. Tromsö. Eds.Ericka Engelstad, Charlotte Damm & Britt Solli. Trömsö 2000. Ej tryckt.

24. Michael Stafford: From forager to farmer in flint. Norwegian Archaeological Review. 2001.

25. Technology, mythology and the travels of the agricultural package in Europe. In:Documenta Praehistorica XXVIII 2001 (8th Neolithic Studies). Ed. Mihael Budja. Ljubljana. Pp. 117-132.

26. Transition to Neolithic in central Scandinavia. tillsammans med Kjel Knutsson Documenta Praehistorica XXX. Ed. Mihael Budja. Ljubljana 2003. Pp. 49-78.

27. Historical structuration and cultural change – the Neolithisation in central Scandinavia tillsammans med Kjel Knutsson I: Coast to coast – Arrival. Results and reflections. Coast to coast book no 10. Editor Helena Knutsson.Uppsala 2005.

28. Using World-wide Samples in Understanding the Mesolithic-Neolithic Transition in Northern Europe kommer att publiceras i: Structured Worlds: The Archaeology of Hunter-Gatherer Thought and Action. Ed. Aubrey Cannon. Ontario. Utkommer 2008.

29. Anläggningar på stenåldersboplatser – en forskningshistorik. Tillsammans med Helena Åqvist. I: Bålmyren – en familjebaserad tidigneolitisk kustboplats. SAU Skrifter 7. Redaktörer Lars Sundström och Kim Darmark. Uppsala 2005.

30. Också det minsta kan lära oss mycket – kort om slitspårsanalys. Tillsammans med Kjel Knutsson. I Arkeologi E4. Årsberättelse 2004. Utgrävningar från Uppsala till Mehedeby. Redaktörer Ylva Fontell & Katja Jahn. 2005. Uppsala

31-32. Två rapporter om slitspårsanalyser av materialen från Ryssgärde och Brännpussen ingår i två rapporter om Ryssgärde och Brännpussen av UV-GAL. Red. Tomas Eriksson och Karl-Fredrik Lindberg. 2006. Uppsala.

33. Slitspårsanalys av det slagna stenmaterialet från den mesolitiska boplatsen Postboda 3. I: Postboda 3 – en mesolitisk boplats. SAU Skrifter 10. Redaktör Lars Sundström. 2005. Uppsala.

34. Slitspårsanalys av kvartsmaterialet från stenålderboplatsen Skallmyran. I Skallmyran – en senmesolitisk skärgårdslokal i Uppland. SAU Skrifter 14. Redaktörer Michel Guinard & Pierre Vogel. 2006. Uppsa la.

35. Slitspårsanalys kvarts och analys av materialet från några kvartsbrott på boplatskomplexet Stormossen i Tierp sn, norra Uppland. I Stormossen – för- och slutundersökningsrapporter. SAU Skrifter . Redaktörer Michel Guinard & Pierre Vogel. 2007. Uppsala.

36. Transmission of cultural knowledge – about blade technologies and harvesting practices as representations of a new historical consciousness. Föredrag för workshopen Local knowledge and technological stability i det transnationella projektet EARTH i Tafraoute, Marrocko 26.-28.5.2006.

37. Sommaränge flinta – rapport over flintfynden från senneolitikum till medeltid från boplatsen Sommaränge skog I Uppland. I Sommaränge skog slutundersökningsrapport. Redaktörer Camilla Forsmann & Jan Apel. SAU Skrifter. Under tryckning. Uppsala. 2006.

38.

Coast to coast – as if history mattered. Tillsammans med Kjel Knutsson Föredrag hållen på sessionen Neolithisation as is history mattered i European Association of Archaeologists 12th Annual Meeting, Krakow, Poland 19th to 24th September. Artikeln antagen för EAA konferensvolym. Beräknas utkomma 2008.

39. Slitspårsanalys av materialet från Spånmyren, Hedesunda socken, Gästrikland. I tryckt eller kopierad rapport från förundersökning av området Spånmyren. Redaktörer Elise Hovanta och Michel Guinard. 2006.

40. Archaeological and geophysical Surveying in the Czech Republic and Sweden. Tillsammans med V. Hasek, J. Tomesek, Kjel Knutsson och Helena Victor. I Festskrift till Ingmar Janssons 60 års dag. (preliminär titel) Redaktör Ulf Fransson. Under tryckning.

41. Blades for the ancestors. Manuscript for Exploring and explaininig diversity in agricultural technology. Eds.: A. van Gijn, B. Simonel & J. Whittaker. 2009. Under production.

42. Spån och tidigt jordbruk i Mellansverige. I Stenåldern i Uppland. Arjkeologi E4 Uppland Studier. SAU Skrifter. Redaktör Niklas Stenbäck med hjälp av Helena Knutsson 2007.

43. Modern and post-modern society and the knowledge of aboriginal peoples In Museology – an instrument for Unity and Diversity. International Symposium organized by ICOFOM in cooperation with The international movement “From Oppresssion to Democracy” The Krasnoyarsk Museum and Cultural Center, The Altai State Institute of Arts and Culture in Krasnoyarsk, belokurikha and Barnaul, Russian Federation September 6-13 2004. Eds. Vieregg H.K. Nash S., Sgoff B. & Sofka V. ICOFOM Study Series – ISS 33 final version. München. P. 76.

44. Slitspårsanalys av stenfynd från Fembäcke 1:6, RAÄ 292, Vendel sn, Uppland. Stoneslab Rapporter 2007:1.

45. Rapport Norra Hyllienvång MK 350. Stoneslab rapporter 2007: onumrerad.

46. Rapport från analyser av materialet Gråfjell vid Rena elv i Åmott kommune, Norge. 2007:2

47. Från kvarts till människor. Vad kan vi berätta om levnadsöden och människoliv i Norland udner stenåldern. Fredrika 2007.

48. Report on micro-wear analysis of selected items from 03E0942, Derragh, Co Longford. Stoneslab reports 2008:1

49. Ahlbäck, M.& Knutsson, H. Fractural selection – essence of the rubble. Manuskript under produktion. Arkeologikonsult. Upplands Väsby. 2008.

50. Analys av materialet från Flyttblocket och Hästbodberget i Gästrikland. Stonslab rapporter 2008:2

51. Analys av materialen från RAÄ 205 Kerstintorp, RAÄ 211 Åviken och RAÄ 212 Stensäng i Askersund sn, Närke. Stonslab rapporter 2008:3

52. Bread making and identity. Two examples full of hope. För volymen Exploring and explaining diversity in agricultural technology. Editors: Annelou van Gijn, Bernard Simonel and John Whittaker. Under production.

53. Rapport från analys av valda artefakter från Påljungshage. RAÄ 331, Nyköping, Södermanland. Stonslab rapporter 2008:4.

54. The complex art of changing lifestyles on the verge to the Neolithic.Manuscript for Exploring and explaininig diversity in agricultural technology. Eds.: A. van Gijn, B. Simonel & J. Whittaker. 2009. Under production.

55. Flintanalys av materialet från RAÄ 220 gravfält vid Påljungshage, Helgona sn i Södermanland. Stoneslab Rapport 2008:5.

56. Kjel and Helena Knutsson. 2008 Cultural conventions in quartz: Fracture patterns, use wear and cognitive categories in prehistoric quartz assemblages. Ve službách archeologie 2009:1. Brno. Eds. Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Matej Ruttkay.

57. Recension: In the services of archaeology: since seven years. For “Archaeological Prospection” Bradford. archsci@bradford.ac.uk

Mer information:
Om Stoneslab
Vetenskapliga projekt