Services in Stoneslab

 

Slitspårsanalyser

tjanster_slitspar1

Helena undersöker ett föremåli ljusmikroskopet och arbetar med analys och digital behandling av bilddokumentationen

Slitspårsanalysen är StoneSlabs specialitet. Slitspårsanalysen utvecklades i forna Sovjetunionen under 30-40- och 50-talen. Stoneslabs medarbetare introducerade metoden i Sverige under 1970-talet. Den nya typ av glansanalys som utarbetades i England under 70-och 80 talet, togs av oss till Sverige med en första publikation 1980. Vi utvecklade senare denna metod för andra råmaterial än finta och skapade en helt ny elementanalys för kvarts baserat på en korsbefruktning mellan sedimentologi och materialvetenskap.

tjanster_slitspar2

Förutom de vanliga analyserna med hjälp av ljusmikroskopet (bilden tv), tillhandahåller vi genom samarbete med kvartärgeologiska institutionerna i Uppsala och Stockholms universitet även bilddokumentation med Svepelektronmikroskop SEM (bilden th) och SMME. Här finns även möjlighet till spårämnesanalys.

Vi erbjuder idag båda dessa metoder för funktionsstudier av och utvecklar kontinuerlig dokumentations- och analysmetoderna och introducerar nya råmaterial. Nu senast (2007) har vi med framgång börjat arbeta med chert av irländskt ursprung (se rapporter från Knockarea och Derragh).

tjanster_slitspar3

De undersökta föremålen rengörs försiktigt i svar syra, svaga baser och ultraljudbad. Undersökningsmetoden är helt oskadlig för de förhistoriska redskapen.

tjanster_slitspar4

Slitaget dokumenteras som en serie karaktärer vilka anger nötningens utbredning, riktning och typ på det undersökta föremålet. Grunddokumentationen form av datablad med manuellt förda observationer överförs till datalistor vilka kan bearbetas statistiskt i relation till kända typer av skador skapade genom simuleringar.

tjanster_slitspar5

Irländsk chert; kvarts och flinta

StoneSlab har utvecklade metoder för slitspårsanalys av kvarts och flinta sedan många år och har under 2007 och 2008 påbörjat ett utvecklingsarbete med irländsk chert i samband med två uppdrag. Arbetet har så här långt varit framgångsrikt och analyser av originalmaterial från mesolitiska och neolitiska lokaler har visat att välbehållna slitspår motsvarande de experimentellt framställda kan identifieras på dessa.

tjanster_slitspar8

Stoneslab förfogar över ett stort referensmaterial av experimentellt nyttjade repliker av stenredskap i skilda material som kvarts, flinta, chert, porfyr, hälleflinta, skiffer och kvartsit. Vi har själva genomfört dessa replikerade användningar i samband med olika vetenskapliga projekt från 1983 och fram till idag.

 Stenteknologi

Analys och rekonstruktion av förhistoriska produktionsprocesser och deras kontextuella tolkning

tjanster_stenteknologiska

Kjel dokumenterar Levallois kärnor från Sydafrika vid Witwatersrand University i Johannesburg 2007

StoneSlabs medarbetare har 35 års erfarenhet av teknologiska och Chaine operatoir analyser av redskap och produktionsavfall från många delar av världen i skilda råmaterial och från olika tidsepoker. Vi tillhandahåller analyser, analysteckningar och enklare statistik. Vi kan också inför planeringen av en arkeologisk undersökning lägga upp dokumentationsstrategier. Vi kan även värdera större fältprojekt som berör stenålder där stenredskap och avfall från tillverkningen utgör det främsta källmaterialet och baserat på våra bedömningar skriva kravspecifikationer inför projektförslag och fältfasen i en arkeologisk undersökning.

tjanster_stenteknologiska2

From StoneSlab reference collection. Large reconstructed Neolithc blade core by Thorbjörn Petersen, Denmark 1994

tjanster_stenteknologiska3

Vårt vetenskapliga nätverk bestående av ett stort antal lithiska experter över hela världen ger…

tjanster_stenteknologiska4

…StoneSlab möjlighet att hela tiden uppdatera referensmaterialen och utveckla analytiska metoder.

 

I vår referenssamling finns, förutom användningsexperimenten, ett stort material från teknologiska experiment i samma material som användningsexperimenten. Vi förfogar över kompletta reduktionssekvenser allt från enkel bipolär reduktion till komplexa spånsekvenser och flathuggning. De senare experimenten är utförda både av oss själva och skickliga stensmeder. I vårt material finns reduktionssekvenser tillverkade av stensmeder som Errett Callahan, Bo Madsen, Jaques Pelegrin och ett flertal andra välrenommerade forskare.

 Beställarstöd

tjanster_bestallarstod1StoneSlab har en lång erfarenhet av olika typer av fältprojekt, inom och utom landet. Vi har även varit rådgivande vid granskningen av ett stort antal vetenskapliga projekt. Vi har också projekterat, lett, rapporterat och bedömt olika typer av arkeologiska undersökningar från mesolitiska boplatser till medeltida bosättningar och gravplatser. Vår samlade erfarenhet av fältarkeologi och projektplanering räknas i årtionden och matchas av vårt vetenskapliga intresse. Vi har även lång erfarenhet av vetenskapligt arbete framförallt inom stenåldersarkeologi, materiell kultur, experimentell arkeologi och etno – analogistudier.

Vi stödjer olika beställare av arkeologiska projekt:

  • Formuleringar av kravspecifikationer antingen genom konsultativa samtal eller genom att vi själva utformar sådana specifikationer.
  • Stöd vid bedömningar av projektanbud.
  • Vi gör utvärderingar av pågående projekt och rapportarbete med särskild inriktning på fältprojektens vetenskapliga förankring.

 Pedagogisk verksamhet

tjanster-pedagogiskverksamhet

Kjel förevisar grävningen av en stenåldersbosättning vid Torsåker i Gästrikland, och Helena håller en föreläsning för lokalbefolkningen i Fredrika i Lappland

Stoneslabs personal har i över 30 år arbetat med undervisning på universitet, högskolor, folkuniversitet och på kvällskurser. Vi har fungerat som mentorer och handledare för arkeologistuderande från grundnivån till doktorsarbeten och kan därför erbjuda våra tjänster vid arbetet med steg 2 rapporter och andra vetenskapliga projekt inom uppdragsarkeologins ram. Vi har även byggt upp och drivit praktisk pedagogisk verksamhet i form av rekonstruerade stenåldersmiljöer. Med ett bildarkiv på tusentals bilder av rekonstruerade miljöer och föremål från stenåldern, kan vi därför erbjuda föreläsningar kring teman som experimentell arkeologi och rekonstruktioner. Vi kan även fungera som rådgivare i samband med framtagning av material vid rekonstruktioner av redskap och miljöer.

tjanster_pedagogiskverksamhetlanna

Barnverksamhet vid den av oss i StenSlab rekonstruerade stenåldersmiljön i Länna utanför Uppsala. Bågskytte i den rekonstruerade miljön kring stenåldershyddan i Vuollerim, Lappland.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ett av våra experimentella projekt genomfört inför publik….

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Undersökning av hållfasthet och effektivitet hos skinnskrapor av kvarts, Vuollerim, Lappland

 Publicering av vetenskapliga böcker, konferensvolymer, projektredovisningar

tjanster-publishing

Vi har under drygt 20-talet år fungerat som redaktörer för och medarbetat som författare i ett flertal vetenskapliga publiceringsprojekt. Dessa har antingen kommit till som resultatet av egna forskningsprojekt, gemensamma projekt med andra forskare eller i samband med publiceringen av workshops eller konferenser.

Vi har stor erfarenhet av att samordna och kan erbjuda professionellt stöd, framförallt vid kvalitetsgranskning, samarbete med tryckare och layout-designers.